Varningsskyltar kemikalier

Varningsskyltar kemikalier

I Sverige finns det farliga och mindre farliga branscher. Om du jobbar i en lite mer farlig bransch är det viktigt att du vet vad du ska titta efter så du är säker och trygg på arbetsplatsen. I det här inlägget diskuterar vi några av de vanligaste varningssignalerna i farliga branscher och hur du kan undvika potentiella faror.

En av de största farorna i många branscher är exponering för skadliga kemikalier. Om du arbetar med någon form av kemikalier är det viktigt att vara medveten om riskerna. Vissa kemikalier kan orsaka hudirritation, medan andra kan vara giftiga om de andas in eller intas. Därför är det viktigt att ha varningsskyltar som visar var dessa kemikalier finns.

Kemiska risker på arbetsplatsen

De kemiska riskerna kan delas in i tre kategorier:

 1. Akuta faror – det är faror som kan orsaka omedelbara och allvarliga hälsoeffekter, t.ex. hudbrännskador eller ögonskador
 2. Kroniska faror – faror som kan orsaka långvariga hälsoeffekter, t.ex. cancer eller reproduktionsskador
 3. Miljöfaror – faror som kan orsaka skador på miljön, t.ex. luftförorening eller vattenförorening

Vissa kemikalier kan utgöra mer än en typ av fara. Det är viktigt att vara medveten om alla potentiella faror med en kemikalie innan man använder den.

Det finns flera sätt att ta reda på vilka faror en kemikalie innebär:

 • Produktens etikett – alla kemikalier ska märkas med uppgift om deras farlighet. Märkningen ska innehålla information om typen av fara och hur man skyddar sig mot den
 • Säkerhetsdatabladet (SDS) – detta är ett mer detaljerat dokument som innehåller en förteckning över alla faror med en kemikalie samt information om första hjälpen och nödåtgärder
 • Din arbetsgivare – de bör ha information om riskerna med de kemikalier som används på din arbetsplats och hur de ska gå till väga

Symptom vid exponering av kemikalier

Det finns många symptom man kan få om man har blivit exponerad för kemikalier. Vissa symptom är tydliga medan andra är mer diffusa. Nedan ser du ett par symptom som kan vara tecken på att du blivit exponerad för kemikalier på din arbetsplats:

 • Utslag eller brännskador på huden
 • Irritation eller vattning av ögonen
 • Nysningar eller andningssvårigheter
 • Illamående eller kräkningar
 • Huvudvärk
 • Yrsel

Detta är bara några av de potentiella varningssignalerna på att kemikalier kan finnas och vara potentiellt farliga. Om du upplever något av följande symtom, är det viktigt att genast sätta sig i säkerhet och vid behov söka läkarvård. Försök inte att avlägsna kemikalien själv; detta kan potentiellt förvärra situationen.

Varningsskyltar kemikalier

För att minimera risken att bli exponerad för farliga kemikalier på arbetsplatsen ska det finnas varningsskyltar uppsatta på rätt ställen för att uppmärksamma personalen om vart riskerna finns och vilka typer av risker det gäller.

Här är några tips för att sätta upp effektiva varningsskyltar:

 • Se till att skyltarna är tillräckligt stora och synliga för att kunna ses på avstånd.
 • Se till att skyltarna sitter på en väl synlig plats och att det inte finns något som skymmer sikten.
 • Se till att skyltarna hålls rena och i gott skick.
 • Se över skyltarna regelbundet för att se till att de fortfarande är effektiva.

Tänk på att varningsskyltar för kemiska faror måste ha en svart symbol på vit bakgrund med röd kant. De måste också innehålla faropiktogram enligt CLP-förordningen.